Vedtatt på årsmøte 23. februar 1998
med vedtaksendring 31. januar 2005, 29.januar 2009 og 16. februar 2011.

§ 1. ORGANISASJON

1.1 Klæbu Damekor, stiftet 11.11.1965, er et partipolitisk nøytralt damekor i Klæbu kommune.

1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Sør-Trøndelag.

1.3 Koret er tilsluttet Norsk Musikkråd.

§ 2. FORMÅL

2.1 Korets overordnede mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet.

§ 3. MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

a. Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang.
b. Dersom dirigenten ønsker det, må den som søker medlemskap avlegge stemmeprøve.
c. Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, men medlemskontingenten betales fra den første påfølgende 1. januar eller 1. juli.

3.2 Medlemmenes plikter

Et medlem plikter å

a. arbeide for å nå korets mål
b. følge korets vedtekter
c. rette seg etter de vedtak som blir fattet
d. møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig
e. melde fravær til stemmeansvarlig
f. betale medlemskontingent innen fastsatt frist
g. gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut

3.3 Suspensjon/eksklusjon

a. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem.
b. Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.
c. Medlemmet kan anke vedtaket inn for første årsmøte.
d. Årsmøtet kan med minst 2 /3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem.

§ 4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

4.1 Innkalling og beslutningsdyktighet

a. Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel.
b. Saksliste skal følge innkalling.
c. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.
d. Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomitéens innstilling og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte.
e. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkalling.
f. Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
g. På årsmøtet deltar med stemmerett:
– alle kormedlemmer
– styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding
h. På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett:
– æresmedlemmmer
– korets dirigent (dersom dirigenten betaler kontingent, blir hun/han å regne som fullverdig medlem)
i. På årsmøtet deltar med talerett:
– revisor
j. Bare de medlemmene som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet.

4.2 Ordinær årsmøtebehandling

Det ordinære årsmøtet skal
a. velge møteleder
b. velge møtesekretær
c. velge 2 personer til tellekorps
d. behandle innkalling
e. behandle saksliste
f. behandle årsmelding
g. behandle revidert regnskap
h. behandle saker i henhold til saksliste
i. fastsette kontingent
j. vedta budsjett
k. avholde valg

4.3 Valg

Det ordinære årsmøtet skal velge
a. leder (1 år)
b. 4 styremedlemmer (2 år)
c. 3 varamedlemmer (numeriske) til styret (1 år)
d. 2 revisorer (1 år)
e. 1 varamedlem til revisor (1 år)
f. 3 medlemmer til musikkomité i tillegg til materialforvalter
(fortrinnsvis 1 fra hver stemmegruppe) (1 år)
g. 2 varamedlemmer til musikkomité (1 år)
h. minimum 4 medlemmer til arbeidskomité (1 år)
i. 2 varamedlemmer til arbeidskomité (1 år)
j. 3 medlemmer til valgkomité (1 år)
k. 1 varamedlem til valgkomité (1 år)
l. 2 representanter til årsmøtet i NKST og Januarkonferansen (1 år)
m. 1 vara for representanter til årsmøtet i NKST og Januarkonferansen(1 år)
n. 1 fanebærer og 2 bannervakter, samt 1 varamedlem (1 år)
o. 1 representant til Klæbu Kulturråd (1 år)
p. 1 vara for representant til Klæbu Kulturråd (1 år)
q. 3 medlemmer til PR-komité (1 år)
r. 1 varamedlem til PR-komité (1 år)

4.4 Valgbarhet

a. Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter.
b. Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet.
c. Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort.

4.5 Avstemmingsmåter

a. Skriftlig avstemming ved suspensjon og eksklusjon.
b. Skriftlig avstemming ved valg dersom det er mer enn en kandidat til vervet som skal besettes.
c. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker.
d. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
e. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning

4.6 Protokoll

a. Det skal føres protokoll over forhandlingene.
b. Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær.
c. Utskrift av protokollen skal sendes til korets medlemmer.

§ 5 STYRET

5.1 Ordinær årsmøtebehandling

a. Koret ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer (numeriske).
b. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioden mellom årsmøtene.
c. Lederen velges av årsmøtet for ett år og har fritak for årskontingent.
d. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år, nestleder og kasserer det ene året, og sekretær og styremedlem neste.
e. Styret utnevner styrets representant til
1. Musikkomité
Den styreutnevnte representanten til komiteen, skal innkalles til møter og delta i debatter der. Hun har videre ansvar for å holde styret løpende orientert om komitéarbeidet som gjøres. Hun skal fungere som komiteens sekretær men være fritatt for alt annet praktisk arbeid som måtte bli i komiteen.
f. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
g. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede.
h. Ved stemmelikhet teller leder eller nestleders stemme dobbelt.
i. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.
j. Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent/ hjelpedirigent/stemmeøver.
k. Styret ordner med øvelseslokale og fastsetter dag og tid for øvelser.
l. Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet i god tid før årsmøtet, slik at revisorene får rimelig god tid til å revidere regnskapet.
m. Sekretæren noterer dato for alle øvelser, noterer repertoar for hver øvelse, skriver referat fra alle opptredener og ellers alt koret foretar seg.
n. Sekretæren utarbeider årsmelding i samråd med styre.
o. Styret skal sende årsmelding til NKST og samtidig oppgi navnet på alle tillitsvalgte og dirigent.
p. Det skal føres protokoll over forhandlingene i styret som sendes styrets medlemmer og varamedlemmer.
q. Korets medlemmer skal holdes orientert om styrets arbeid ved kormøter
r. Styret skal melde eventuelle adresseendringer til
1. Norges Korforbund Sør-Trøndelag (NKST)
2. Norges Korforbund (NK)
3. Korbladet
4. Klæbu Kulturråd
5. Kulturenheten i Klæbu
6. Kulturskolen i Klæbu

§ 6 MUSIKKOMITÉ

a. Musikkomitéen består av fortrinnsvis 1 representant fra hver stemmegruppe i koret. Styret skal utnevne sin representant til musikkomitéen, og dirigenten er selvskreven som medlem av musikkomitéen.
b. Musikkomitéen har det kunstneriske og musikkfaglige ansvaret i koret.
c. Musikkomitéen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet.
d. Det skal føres protokoll over møter i musikkomitéen.

§ 7 VALGKOMITÉ

a. Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet.
b. Komiteen velger selv sekretær og leder.
c. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet.

§ 8 ØKONOMI

a. Korets økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent, fastsatt av årsmøtet og av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjettene.
b. Korets inntekt i forbindelse med loddsalg på sangøvelsene øremerkes sosiale aktiviteter, reiser eller lignende. Tiltaket avgjøres på kormøte ved valg med simpelt flertall.
c. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler.
d. Alle tillitsverv i koret er ulønnet. Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsmannsarbeidet dekkes etter forhåndsavtale med styret.
e. Regnskapsåret følger kalenderåret. Avsluttet regnskap skal revideres av 2 årsmøtevalgte revisorer før det legges fram for årsmøtet.
f. Styret skal utarbeide forslag til budsjett for påfølgende regnskapsperiode. Budsjettet skal fastsettes av årsmøtet.

§ 9 NOTER/UNIFORMER

a. Noter utlånes til sangerne i den tid de er aktive medlemmer av koret.
b. Notemapper anskaffes av koret og selges til medlemmene til fastsatt pris.
c. Ved opptredener skal det benyttes notemapper dersom medlemmet ikke kan repertoaret utenat.
d. Uniformer anskaffes av koret og selges til medlemmene til fastsatt pris.
e. Koret kan kjøpe tilbake brukte uniformer dersom medlemskapet opphører. Ved fastsettelse av pris må det tas hensyn til uniformens tilstand.
f. Uniformen skal bæres ved alle opptredener dersom ikke annet vedtak er gjort.

§ 10 ARRANGEMENT

a. Styret skal i samarbeid med musikkomité og arbeidskomité lede alle arrangement i korets regi.
b. Styret gir retningslinjer for alle arrangement.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

a. Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
b. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene. (Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.)

§ 12 OPPLØSNING

a. Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
b. Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig.
c. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall på samme møte. Midlene skal benyttes til beste for korsangen.